Dla akcjonariuszy


PIĄTE WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”), DKRM MAREK PIWOWARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0000568574 zwana dalej „Spółka”, informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

 

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 10 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Krzycka 71C/4, 53-019 Wrocław, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

 

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.