Polityka prywatności


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), dalej: RODO, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

DKRM MAREK PIWOWARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, dane adresowe: ul. Krzycka 71C/4 53-019 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000568574

e-mail: biuro@dkrm.com.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu przesłania oferty sprzedaży i realizacji procesu inwestycji realizowanych przez DKRM MAREK PIWOWARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

Mamy prawo przetwarzania Pana/Pani danych w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest realizacją naszego uzasadnionego interesu przez okres do 10 lat.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie dane przekazywane są zgodnie z prawem, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą profilowane.

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub podany adres e-mailowy;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych (wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do skutecznego udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie ofertowe, a ich niedopełnienie nie pozwoli nam zrealizować tej czynności.